UVJETI POSLOVANJA

ANAHIT
obrt za usluge, savjetovanje i izradu
vl. Tihana Ceković
Stara Knežija 18, 10000 Zagreb

Upisan u Obrtni registar u Zagrebu.
MBO: 98357310
OIB: 08457845400

Poslovni račun otvoren u Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN HR5424020061140443479
Sve cijene oslobođene su PDV-a temeljem članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u.

BIOQR™ BIOENERGETSKI TRETMANI
Na tretmanima ne pružamo medicinske savjete. Prije bioenergetskog tretmana Bioqr™ potrebno je obaviti liječnički pregled i terapeuta obavijestiti o dijagnozi i simptomima ili dostaviti liječničku dokumentaciju koja se ne prosljeđuje trećim osobama. Bioenergetski tretman Bioqr™ nije zamjena za profesionalni savjet i dijagnozu liječnika. Korištenje ili oslanjanje na informacije sadržane na internetskoj stranici isključivo na vlastitu odgovornost.

BIOQR™ BIOENERGETSKI TRETMAN U GRUPI – REZERVACIJA I DONACIJA

Za Bioqr™ bioenergetski tretman u grupi potrebno je uplatiti rezervaciju mjesta na poslovni račun u iznosu navedenom na obavijesti za Bioqr™ bioenergetski tretman u grupi, u opis plaćanja ili svrha uplate upisuje se REZERVACIJA.

U slučaju nedolaska uplaćena rezervacija se ne vraća. Moguće ju je koristiti za sljedeći Bioqr™ bioenergetski tretman u grupi ili je može iskoristiti druga osoba uz najavu i dogovor s terapeutom. Nakon uplate rezervacije vidljive na bankovnom izvodu poslovnog računa dostavlja se račun e-poštom na ime uplatitelja kao potvrda rezervacije mjesta.

Klijent terapeute za njihov rad i organiziranje grupnog tretmana nagrađuje donacijom po završetku 4. tretmana uplatom na isti račun kao i za rezervaciju, a u opisu plaćanja ili svrha uplate navodi se DONACIJA. Nakon uplate donacije vidljive na bankovnom izvodu poslovnog računa dostavlja se račun e-poštom na ime uplatitelja.

Na Bioqr™ bioenergetskom tretmanu u grupi sudjeluju Bioqr™ terapeuti koji su završili Bioqr™ modul A i B kod Ivana Roce, edukatora i osnivača Biotherapy Asia Ltd.Co Hong Kong/Tajland i poštuju potpisani etički kodeks.

BIOQR™ BIOENERGETSKI TRETMAN NA DALJINU

Za Bioqr™ bioenergetskog tretmana na daljinu, koji je poseban i specifičan po tome što klijent i terapeut mogu biti na bilo kojoj udaljenosti,  klijent za tretman uplaćuje fiksni iznos. Nakon uplate vidljive na bankovnom izvodu poslovnog računa na ime uplatitelja dostavlja se račun e-poštom.

Podaci za uplatu:
Anahit, Tihana Ceković, Stara Knežija 18, Zagreb
IBAN HR5424020061140443479 (model i poziv na broj nije potrebno upisivati)
Opis plaćanja ili svrha uplate: Bioqr™ tretman – REZERVACIJA (ili DONACIJA)

FENG SHUI
Za feng shui analize i savjetovanja priprema se ponuda s opisom usluge, cijenom, rokom i načinom isporuke za svakog klijenta individualno. Po uplati ponude, ili dijela ponude, ako je tako specificirano u ponudi, dostavlja se račun e-poštom.

RUČNI RAD
Narudžba i način dostave ručnih radova dogovara se putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. Dostava je nakon uplate prema računu koji se dostavlja e-poštom na ime naručitelja. Cijene u cjeniku ne uključuju i cijenu dostave.

FOTOGRAFIRANJE
Za fotografije i videozapise snimljene za vrijeme Bioqr™ bioenergetskog tretmana u grupi svaki klijent, nakon dostave istih e-poštom, dobrovoljno potpisuje Privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18, i daje suglasnost da se prikupljeni materijali koriste u promotivne i edukativne svrhe Bioqr™ metode i tretmana (internetska stranica, brošura, letak, portali, društvene mreže, prezentacije), te da se iste prosljeđuju Biotherapy Asia Ltd. Co. Hong Kong/Thailand za objavu na njihovim društvenim mrežama i internetskoj stranici.

Osoba koja je potpisala privolu ima pravo u bilo kojem trenutku odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, te to pravo mogu iskoristiti pisanim putem na adresu Anahit, Stara Knežija 18, 10000 Zagreb.

Fotografije kupljenih ukrasa za kosu i nakita koje klijent koristi u svečanim i svakodnevnim događajima objavit će se na internetskoj stranici u dogovoru s klijentom.

OSTALO
Anahit, obrt za usluge, savjetovanje i izradu, ovlaštena je bez prethodne obavijesti mijenjati sadržaj ovih Uvjeta poslovanja, asortiman proizvoda, cjenike, način ugovaranja i dostave kao i sav ostali sadržaj na www.anahit.hr. Anahit nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Anahit se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi prilikom korištenja www.anahit.hr mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na www.anahit.hr i na podacima pohranjenima na istim uređajima ako je šteta nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl.